Պրեմիում Կրեդիտ

Ադամանդյա և ոսկյա իրերի գրավադրմամբ վարկ

  • 22%
  • մինչև 2 տարի

Լրացրեք վարկի առցանց հայտը և մեր մասնագետները հնարավորինս արագ կկապվեն Ձեզ հետ։

Պայմաններ

Հաստատված է «Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Վարչության 2019թ.-ի օգոստոսի 30-ի թիվ 505/1 որոշմամբ։ Ուժի մեջ է 02.09.2019թ․-ից:
Ընդհանուր դրույթներ
Վարկի նպատակ Սպառողական
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք 22%
Վարկի գումար - նվազագույնը՝ 100,000 ՀՀ դրամ
- առավելագույնը՝ 3,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը 1-24 ամիս
Վարկի տրամադրման եղանակը Կանխիկ և/կամ անկանխիկ
Վարկի և տոկոսների մարման եղանակ Ամսական հավասարաչափ (անուիտետային)
Վարկ/գրավ 100%
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար 1% վարկի պայմանագրային գումարից
Վարկային միջոցների կանխիկ տրամադրման միջնորդավճար չի սահմանվում
Վարկառուին ներկայացվող պահանջները - 18 տարին լրացած անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման օրը չի գերազանցի 63 տարեկանը

- Վարկի տրամադրման պահին վարկառուն չպետք է ունենա դասակարգված/ժամկետանց վարկային պարտավորություններ:

Տույժ
Տույժ Պայմանագրով նախատեսված վարկի և/կամ տոկոսագումարի մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն վարկային կազմակերպությանը վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.1% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար: Ընդ որում, ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ շարունակվում է հաշվարկվել տարեկան տոկոսադրույքը մինչև ժամկետանց վարկի գումարի հետվերադարձը:

Պայմանագրով որոշված տուժանքի տարեկան առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի քառապատիկը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով։ Պայմանագրով որոշված բոլոր տուժանքների հանրագումարի չափը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին առկա պարտքի հիմնական գումարը։
Վարկի և տոկոսագումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում չի սահմանվում
Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ
Ադամանդյա իրերի գնահատում Գնահատումը կատարվում է www.rapaport.com կայքի կողմից հրապարակված գնանշումով՝ առավելագույնը գնանշված ադամանդյա իրերի 40% արժեքի չափով «Կլոր տաշվածք»-ի համար և 35% արժեքի չափով «Ֆանտազիա տաշվածք»-ի համար։ Գրավի առարկայի առաջին գնահատումը կատարվում է ՈՒՎԿ-ից անկախ գնահատողի կողմից։ Գնահատման վճարը կազմում է գրավի արժեքի 1%-ը ներառյալ օրենսդրությամբ սահմանված հարկերը։
- Գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորները, ոսկյա զարդերը, ոսկու ջարդոնը, սպիտակ ոսկին, ընդ որում սպիտակ ոսկու ցանկացած տոկոսային առկայությամբ գրավների դեպքում ոսկին գնահատվում է համաձայն սպիտակ ոսկու համար սահմանված սակագների:

- Ոսկյա իրերի գեղարվեստական արժեքների, ոսկյա իրերին ամրացված այլ թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի դիմաց վարկավորում չի իրականացվում:

Պահանջվող փաստաթղթեր
1. Անձը հաստատող փաստաթուղթ՝ անձնագիր կամ նույնականացման քարտ
2. Հանրային ծառայությունների համարանիշ (սոց. քարտ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում)
3. Ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն
Այլ պայմաններ
Վարկի մերժման հիմքերը

- Վարկի տրամադրման պահին դասակարգված վարկային պարտավորությունների առկայությունը

- Պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելը

- Անձի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի նկատմամբ կասկածները

- Հաճախորդի կողմից որպես գրավ առաջարկվող ադամանդյա իրերի արժեքը բավարար չէ պահանջվող վարկի գումարի տրամադրման համար կամ դրանք չեն բավարարում համապատասխան որակական հատկանիշներին՝ արհեստական կամ կեղծ ադամանդների բացահայտման դեպքում

- Կազմակերպության կողմից գրավադրվող ադամանդյա իրերին ներկայացվող այլ պահանջներ

- Հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ՈՒՎԿ-ին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները, վարկի վերադարձելիությունը

Որոշման կայացման և տրամադրման ժամկետ Վարկային հայտի ներկայացման օրը
Հաճախորդին որոշման մասին տեղեկացում Վարկային հայտի ներկայացման օրը
Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայր Ընկերության գրասենյակ

Ադամանդյա իրերի գնահատման արժեքները` «Կլոր տաշվածք»

Ադամանդյա իրերի գնահատման արժեքները` «Ֆանտազիա տաշվածք»
«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am
Թարմացվել է` 11/09/2019, 23:57

Այլ վարկեր

Բաժանորդագրվել նորություններին

Առաջինը իմացեք մեր հատուկ առաջարկների մասին


Պատվիրել հեռախոսազանգ

Մեր մասնագետները շուտով կկապվեն Ձեզ հետ