Պրեմիում Կրեդիտ

Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ վարկ

  • 19%
  • մինչև 5 տարի

Պայմաններ

Հաստատված Է Պրեմիում Կրեդիտ ՈՒՎԿ ՓԲԸ խորհրդի 2023թ.-ի հունիսի 15-ի թիվ 230615С121 որոշմամբ: Ուժի մեջ է 19․06․2023թ․-ից
Ընդհանուր դրույթներ
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար 100,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 12-60 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 19%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք * 29.68%-34.40%
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ Ամսական հավասարաչափ մարումով (անուիտետային)
Վարկի ամսեկան սպասարկման միջնորդավճար 0.5%` վարկի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ
Սպասարկման վճարի մարումներ Ամսական անհավասարաչափ մարումներով (նվազող գրաֆիկով)
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար 2.5%, գանձվում է վարկի գումարից վարկի տրամադրման պահին
Վարկային փաթեթի կազմման վճար Չի սահմանվում (0%)
Գրավի տեսակ Ավտոմեքենա, շարժական գույք
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը Գրավադրվող շարժական գույքի լիկվիդացիոն արժեքի 70%-ի չափով
Տրամադրման եղանակը Անկանխիկ
Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ
Վարկառու 21 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման օրը չի գերազանցում 63 տարեկանը
Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Վարկ ստանալու դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ վարկառուն պետք է չունենա ժամկետանց/դասակարգված պարտավորություններ (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն)։
Ապահովություն
Ապահովման միջոց Ամերիկյան, Եվրոպական, Ճապոնական, Հարավ-Կորեական, արտասահմանյան ավտոմեքենաների դեպքում մինչև 15 տարի արտադրության ժամկետը չգերազանցող, իսկ Ռուսական արտադրության ավտոմեքենաների դեպքում մինչև 5 տարի արտադրության ժամկետը չգերազանցող ավտոմեքենաներ: 15 տարուց ավելի արտադրության ժամկետ ունեցող ավտոմեքենաների գրավադրման դեպքում որոշումը կայացվում է վարչության կողմից։
Գրավատու 21 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ
Գրավի առարկայի գնահատումը Գրավի առարկան պետք է գնահատվի ՈՒՎԿ-ի հետ համագործակցող մասնագիտացված կազմակերպություններից մեկի կողմից։ Գնահատման գները կազմում են 6,000-15,000 ՀՀ դրամ։
Ապահովագրություն Չի պահանջվում
Տույժեր
Տույժ Պայմանագրով նախատեսված վարկի և/կամ տոկոսագումարի մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն վարկային կազմակերպությանը վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.10% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար: Ընդ որում, ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ շարունակվում է հաշվարկվել տարեկան տոկոսադրույքը մինչև ժամկետանց վարկի գումարի հետվերադարձը: Պայմանագրով որոշված տուժանքի տարեկան առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի քառապատիկը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով։ Պայմանագրով որոշված բոլոր տուժանքների հանրագումարի չափը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին առկա պարտքի հիմնական գումարը։
Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում Տույժ չի սահմանվում
Այլ պայմաններ
Վարկի տրամադրման դրական գործոնները - դրական վարկային պատմությունը,
- կայուն դրամական հոսքերը,
- գրավի առարկայի համապատասխանությունը կազմակերպության պահանջներին,
- այլ գործոններ։
Վարկի մերժման գործոնները - բացասական վարկային պատմությունը,
- դրամական հոսքերի ոչ բավարար մակարդակը,
- գրավի առարկայի անհամապատասխանությունը կազմակերպության պահանջներին,
- կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրումը,
- այնպիսի տեղեկատվության տրամադրումը, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,
- այլ գործոններ:
Որոշման կայացման և տեղեկացման առավելագույն ժամկետը Պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 1 աշխատանքային օր
Որոշման վավերականության առավելագույն ժամկետը 15 աշխատանքային օր
Վարկի դիմումի ընդունման, ձևակերպման և տրամադրման վայրը ՈՒՎԿ գրասենյակ
Վարկառուին վարկի գումարի տրամադրման ժամկետը Գրավի առարկայի նկատմամբ գրավի իրավունքը հաստատող փաստաթուղթը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային օր
Ներկայացվող փաստաթղթեր - դիմում (սահմանված ձևով),
- վարկառուի անձնագիր և սոց. քարտ և/կամ նույնականացման քարտ
- գրավատուի անձնագիր և սոց. քարտ և/կամ նույնականացման քարտ,
- գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականը, տեխնիկական անձնագիրը
- գրավի գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվություն,
- այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:
* ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am
Թարմացվել է` 16/06/2023, 18:06

Այլ վարկեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

Բաժանորդագրվել նորություններին

Առաջինը իմացեք մեր հատուկ առաջարկների մասին


    Պատվիրել հեռախոսազանգ

    Մեր մասնագետները շուտով կկապվեն Ձեզ հետ