Պրեմիում Կրեդիտ

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ սպառողական վարկ

  • 19%
  • մինչև 5 տարի

Պայմաններ

Հաստատված է «Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի 2020թ.-ի մայիսի 12-ի թիվ 626 որոշմամբ։ Ուժի մեջ է 13․05․2020թ․-ից։
Ընդհանուր դրույթներ
Վարկառու 21 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ, որի տարիքը վարկի մարման օրը չի գերազանցում 63 տարեկանը
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար 30,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետ 12-60 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 19%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք * 28.88-31.20%
Վարկի և տոկոսագումարների մարումներ Ամսական հավասարաչափ մարումով/անուիտետային
Գրավի տեսակ ** Անշարժ գույք (բնակարան, բնակելի տուն, հողատարածք, հասարակական տարածք): Գրավ կարող է հանդիսանալ այն գույքը, որը գտնվում է Երևան քաղաքում:
Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն Գրավադրվող անշարժ գույքի լիկվիդացիոն արժեքի 70%-ի չափով
Տույժ Պայմանագրով նախատեսված վարկի և/կամ տոկոսագումարի մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն վարկային կազմակերպությանը վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.10% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար: Ընդ որում, ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ շարունակվում է հաշվարկվել տարեկան տոկոսադրույքը մինչև ժամկետանց վարկի գումարի հետվերադարձը: Պայմանագրով որոշված տուժանքի տարեկան առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի քառապատիկը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով։ Պայմանագրով որոշված բոլոր տուժանքների հանրագումարի չափը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին առկա պարտքի հիմնական գումարը։
Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժ չի սահմանվում
Վարկառուի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջներ Վարկ ստանալու դիմումի ներկայացման օրվա դրությամբ վարկառուն պետք է չունենա ժամկետանց/դասակարգված պարտավորություններ (վարկ, վարկային գիծ, օվերդրաֆտ, տրված երաշխավորություն և այլն)։
Վարկի ամսեկան սպասարկման միջնորդավճար 0.5%` վարկի մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ
Սպասարկման վճարի մարումներ Ամսական անհավասարաչափ մարումներով (նվազող գրաֆիկով)
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար Վարկի գումարի 1.3%-ի չափով
Վարկային փաթեթի կազմման վճար Չի սահմանվում (0%)
Վարկի կանխիկացման միջնորդավճար Չի սահմանվում (0%)
Գրավի գնահատման վճար Համաձայն ՈՒՎԿ հետ համագործակցող կազմակերպությունների գործող սակագների
Վարկի կանխիկացման միջնորդավճար Չի պահանջվում
Ներկայացվող փաստաթղթեր - Դիմում (սահմանված ձևով), - Անձնագիր և սոց. քարտ, - Գույքի բոլոր սեփականատերերի անձնագրերը, անչափահասների համար ծննդյան վկայականները, - Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայականը, - Գրավադրվող անշարժ գույքի ծագման հիմքերը, - Միասնական տեղեկանք սահմանափակումների վերաբերյալ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի ռեգիստրի պետական կոմիտեից (վարկի տրամադրման դրական եզրակացություն ստանալուց հետո), - Եթե կան գույքի համասեփականատեր, ովքեր բացակայում են ՀՀ-ից, ապա նոտարով հաստատված՝ լիազորագիրը (համասեփականատերի համար) և նոտարի կողմից հաստատված թարգմանությունը, անձնագրերի պատճեները:
* ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ: ** Երևան քաղաքից դուրս գտնվող անշարժ գույքերը որպես վարկի գրավ հանդիսանալու որոշումը կայացվում է Վարչության կողմից:
«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am
Թարմացվել է` 17/05/2022, 10:54

Այլ վարկեր

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

Բաժանորդագրվել նորություններին

Առաջինը իմացեք մեր հատուկ առաջարկների մասին


    Պատվիրել հեռախոսազանգ

    Մեր մասնագետները շուտով կկապվեն Ձեզ հետ