«Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող
ծառայությունների սակագներ

1. Դրամարկղային գործառնություններ
Հաճախորդի վարկային հաշվից կանխիկ միջոցների տրամադրում
ՀՀ դրամ 0.3%
ԱՄՆ դոլար 0.5%
Այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթ ամենօրյա սակագին
Դրամանիշների իսկության փորձազննում
ՀՀ դրամ 0 ՀՀ դրամ
Այլ ազատ փոխարկելի արտարժույթ 5% նվազագույնը՝ 200 ՀՀ դրամ
2. Վարկային գործառնություններ
Վարկային գործառնությունների Գլխավոր պայմանագրի (հինգ տարի ժամկետով) կնքման վճար
Մինչև 20,000,000 ՀՀ դրամ 30,000 ՀՀ դրամ
20,000,001 ՀՀ դրամ 60,000 ՀՀ դրամ
Անկանխիկ վարկերի տրամադրման դեպքում գանձվում է փոխանցման միջնորդավճար փոխանցում կատարող բանկի սակագներով սահմանված գումարի չափով
Երաշխիքների տրամադրում (թողարկում) գանձումը կատարվում է համաձայն պայմանագրի
Երաշխիքային հայտի ուսումնասիրության վճար 15,000 ՀՀ դրամ
Հայտի ապահովման (մրցույթի մասնակցության) երաշխիքներ երաշխիքի գումարի 1.5%, նվազագույնը՝ 30,000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքների սպասարկման միջնորդավճար՝ Աշխատանքների կատարման, կանխավճարի ապահովման երաշխիքներ
Մինչև 366 օր երաշխիքի գումարի 2%, նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ
366-ից մինչև 548 օր երաշխիքի գումարի 2.5%, նվազագույնը՝ 70,000 ՀՀ դրամ
548 օր և ավելի երաշխիքի գումարի 3%, նվազագույնը՝ 100,000 ՀՀ դրամ
Կատարված աշխատանքների որակի (ետավարտական) և այլ երաշխիքներ երաշխիքի գումարի 3%, նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի գործողության ժամկետի երկարաձգում, պայմանների փոփոխություն երաշխիքի գումարի 1.5%, նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամ
Այլ վճարներ
Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ) 3,000 ՀՀ դրամ
Վարձակալության թույլտվության, գրանցման թույլտվության, պետ. համարանիշի փոփոխության թույլտվության և այլնի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ) 3,000 ՀՀ դրամ
Վարկային քաղվածքի տրամադրում Անվճար
Վարկի պայմանների վերանայում
Գրավի առարկայի փոփոխություն 30,000 ՀՀ դրամ
Վարկի պայմանների վերանայում վարկի մնացորդի 0.5%-ի չափով, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
Անշարժ գույքի գնահատում սկսած 15,000 ՀՀ դրամից
Շարժական գույքի գնահատում սկսած 6,000 ՀՀ դրամից
Արժեքների ի պահ ընդունում
Պայմանագրի ավարտից 7 (յոթ) աշխատանքային օր հետո փաստացի օգտագործված յուրաքանչյուր օրվա համար 500 ՀՀ դրամ
Փաստաթղթերի տրամադրում
«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով պարտադիր չհամարվող և/կամ բանկային ու առևտրային գաղտնիք չհանդիսացող տեղեկատվություն պարունակող փաստաթղթերի պատճեների տրամադրումը Տեղեկությունները կտրամադրվեն գրավոր պահանջը ստանալուց հետո 5 (հինգ) բանկային օրվա ընթացքում։ Վճարը` թղթային մեկ տպագիր էջը 25 դրամ, էլեկտրոնային առաքման դեպքում` անվճար:
Հաստատված է «Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի 20.04.2018թ.-ի թիվ 89 վարչության որոշմամբ։ Ուժի մեջ է 23․04․2018թ․-ից։

Թարմացվել է` 04/06/2019, 23:46

Բաժանորդագրվել նորություններին

Առաջինը իմացեք մեր հատուկ առաջարկների մասին


Պատվիրել հեռախոսազանգ

Մեր մասնագետները շուտով կկապվեն Ձեզ հետ