Premium Credit

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկ

  • սկսած 9․8%-ից
  • մինչև 20 տարի
«Ազգային հիփոթեքային ընկերության» ՎՎԿ ՓԲԸ /ԱՀԸ/ կողմից վերաֆինանսավորվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման վարկ

Պայմաններ

Հաստատված է «Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Խորհրդի 2021թ-ի մայիսի 12-ի թիվ 055 որոշմամբ: Ուժի մեջ է 12․05․2021թ․-ից:
Ընդհանուր դրույթներ
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկառու/Համավարկառու [20–60] տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:
Վարկի նպատակը Կառուցվող կամ գոյություն ունեցող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում բնակության նպատակով (կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարան)
Վայրը ՀՀ ամբողջ տարածքում
Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումար Վարկը կարող է տրամադրվել 1 մլն-ից մինչև 35 մլն ՀՀ դրամ գումարի չափով (ըստ անհրաժեշտության):

«Սևծովյան առևտրի և զարգացման» բանկի հետ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկերի համար՝ մինչև 60 մլն ՀՀ դրամ, որը ենթակա է վերաֆինանսավորման ԱՀԸ-ի կողմից ամբողջությամբ:
Վարկի ժամկետը 120-240 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք1 9․8% - 120 ամիս վարկավորման և 51% և ավելի կանխավճարի դեպքում
10․5% - [121-180] ամիս վարկավորման և [30%-50%] կանխավճարի դեպքում
10․9% - [181-240] ամիս վարկավորման և 10% և ավելի կանխավճարի դեպքում

«Սևծովյան առևտրի և զարգացման» բանկի հետ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկերի համար՝ 13%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 10.37%-12.59%
Վարկի և տոկոսագումարների մարման կարգ Կատարվում է ամսական կտրվածքով հետևյալ եղանակներից մեկով`
- "Անուիտետային" (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները,
- "Զսպանակաձև" (փոփոխական ամսական մարում), որի մեջ մայր գումարը մտնում է հավասար չափով, իսկ կուտակված տոկոսները` փոփոխական:
Գրավ - Գոյություն ունեցող բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման նպատակով տրամադրված վարկի դեպքում` ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքը։
- Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարան) ձեռք բերման դեպքում վարկի ապահովություն է հանդիսանում կառուցվող բնակելի անշարժ գույքը կամ այլ բնակելի անշարժ գույք*։
Անշարժ գույքը/երը պետք է հանդիսանա/ն/ առաջնային գրավ:
Վարկ/Գրավ2 (LTV) - Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի 70%-ը
- Գոյություն ունեցող բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում, եթե բացի ձեռքբերվող բնակարանի գրավադրումից որպես լրացուցիչ ապահովում գրավադրվում է նաև գոյություն ունեցող այլ բնակելի անշարժ գույք, ապա նվազագույն կանխավճարը կարող է կազմել 10 տոկոս։ Ընդ որում, վարկ/գրավ գործակիցը հաշվարկում է գրավի առարկա հանդիսացող երկու անշարժ գույքերի արժեքների հանրագումարի հիման վրա (70%) և վարկի գումարը չի կարող գերազանցել ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքի գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից նվազագույնի 90%-ը։ Գործակցի առավելագույն չափը կազմում է 70%, բացառությամբ ստորև ներկայացվող դեպքերի։
Ընդհանուր պարտքային վճարումների հարաբերությունը զուտ եկամուտներին (ԸՊԵ) (OTI) Մինչև 45%

«Սևծովյան առևտրի և զարգացման» բանկի հետ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկերի համար՝ մինչև 60%
Տվյալների եկամուտների մասին Եթե վարկառուն վարձու աշխատող է, ապա.
- Եկամուտների մասին տեղեկանք գործատուից, որտեղ նշվում է վարկառուի զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքային ստաժը տվյալ կազմակերպությունում և ամսական եկամտի չափը (համախառն կամ զուտ, ընդ որում զուտ եկամտի դեպքում պետք է տեղեկանքում համապատասխան նշում կատարվի)
- Տվյալներ նախկին զբաղվածության մասին` գործատուն, զբաղեցրած պաշտոնը, յուրաքանչյուր կազմակերպությունում աշխատանքի ստաժը (պահանջվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկառուի աշխատանքային ստաժը ընթացիկ աշխատավայրում փոքր է 12 ամսից)3
- Տվյալներ այլ եկամուտների վերաբերյալ (առկայության դեպքում)
- Վարկառուի ամուսնացած լինելու դեպքում ամուսնու/կնոջ եկամուտների մասին տեղեկանք (ոչ պարտադիր)

Այն դեպքերում, երբ վարկառուն/համավարկառուն միևնույն ժամանակ հանդիսանում է տվյալ կազմակերպության հիմնադիրը (սեփականատերը) և տնօրենը (գործադիր մարմնի ղեկավարը), ապա վերջինիս եկամուտները պետք է գնահատվեն Հավելված 1-ում ներկայացված մեթոդաբանությամբ, հակառակ դեպքում, եթե նա ներկայացնում է աշխատավարձի վերաբերյալ տեղեկանք, ապա տեղեկանքում նշված գումարը պետք է հավաստվի ներքոթվարկված տարբերակներից որևէ մեկով.
- Կազմակերպության պաշտոնական` հարկային մարմինների կողմից հաստատված հաշվետվությունների վերլուծության միջոցով, կամ
- ՀՀ Սոցիալական Ապահովագրության Պետական հիմնադրամից համապատասխան տեղեկանքի միջոցով։

Եթե Վարկառուն ինքնազբաղված է, ապա.
- Հարկ վճարողի հարկային համարը (ՀՎՀՀ)
- Գրանցման վկայական, կանոնադրություն (առկայության դեպքում)
- Գործունեության տվյալ տեսակով զբաղվելու թույլտվության փաստաթղթերը, եթե օրենսդրության համաձայն տվյալ գործունեության համար անհրաժեշտ է համապատասխան մարմինների կողմից հատուկ թույլտվություն
- Վերջին 1 տարվա ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները` հաստատված հարկային մարմինների կողմից
- Վերջին 6 ամիսների եկամուտների և ծախսերի հաշվետվությունները/գրառումները (առկայության դեպքում) Ինքնազբաղվածների եկամուտների գնահատման վերլուծություն համաձայն ՈՆՍ-ի Հավելված 1-ում ներկայացված ինքնազբաղվածների եկամուտները գնահատելու մեթոդաբանության (վերլուծությունը կատարվում է Վարկատուի կողմից)։4
Տվյալներ վարկային պատմության մասին - Հարցում ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից
- Եթե վարկառուն ընթացիկ վարկ/եր ունի, ապա այն պետք է դասակարգված լինի իբրև ստանդարտ վարկ՝ համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖԷՆ համատեղ հաստատված կարգի և վարկի/երի գծով չպետք է առկա լինեն ընթացիկ ժամկետանց պարտավորություններ
- վերջին տասներկու ամիսների ընթացքում բոլոր վարկերի/գործող և մարված/ գծով ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չի գերազանցում 30 օրացույցային օրը,5 բացառությամբ եթե ժամկետանց պարատավորության/ պարտավորությունների ընդհանուր արժեքը չի գերազանցում 1000 ՀՀ դրամը:
Գույքային փաստաթղթեր - Գրավադրվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական
- Միասնական տեղեկանք գրավադրվող գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ` տրված ՀՀ Կառավարությանն առընթեր Անշարժ Գույքի Կադաստրի Պետական Կոմիտեի կողմից
- Գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն
- Գրավադրվող գույքի վերանորոգման/կառուցապատման նախահաշիվ (միայն վերանորոգման կամ կառուցապատման վարկերի դեպքում) և շին. թույլտվություն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում։
Այլ փաստաթղթեր - Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի համաձայնությունը վարկային հարցում կատարելու վերաբերյալ
- Գրավադրվող անշարժ գույքի ապահովագրության վկայական
- Վարկառուի և համավարկառու/ներ/ի` դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (կատարվում է եկամուտների համամասնությամբ)
- Այլ փաստաթղթեր ըստ անհրաժեշտության։
Վարկի տրամադրման վճար միանվագ Վարկի գումարի 0.5%, բայց ոչ պակաս քան 50.000 ՀՀ դրամը
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 5,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ վարկային հայտը մուտքագրելիս
Տույժեր Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն ՈՒՎԿ-ին վճարում է տույժ` ժամկետանց վարկի և տոկոսագումարի 0.1% չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար: Ընդ որում, ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ շարունակվում է հաշվարկվել տարեկան տոկոսադրույքը մինչև ժամկետանց վարկի գումարի հետվերադարձը:
Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում Տույժ չի սահմանվում
Ապահովագրություն Գրավադրվող անշարժ գույքի և վարկառուի ու համավարկառուների դժբախտ պատահարից մահացության դեպքի ապահովագրություն (եկամուտների համամասնությամբ) կատարվում է ամեն տարի վարկի մնացորդային գումարի չափով
Այլ դրույթներ *Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի բնակարան) ձեռքբերման համար տրամադրվող վարկեր. կառուցման փուլում գտնվող (անավարտ) բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով վարկի տրամադրման դեպքում կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարան) ձեռք բերման վարկն ապահովված է կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի գրավով կամ գոյություն ունեցող այլ բնակելի անշարժ գույքի գրավով։ Ընդ որում, վարկի առավելագույն գումարը չի գերազանցում վարկառուի և բնակելի անշարժ գույքի կառուցապատողի միջև կնքած պայմանագրով սահմանված բնակելի անշարժ գույքի գնի և կառուցապատողին արդեն իսկ վճարված գումարի տարբերությունը /նվազագույն կանխավճարը կազմում է 10%/։
Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման նպատակով վարկի համար դիմած վարկառուն պետք է ներկայացնի իր և կառուցապատողի միջև կնքված պայմանագիրը, ինչպես նաև մինչև վարկի համար դիմելու պահը կատարված վճարումները հավաստող փաստաթղթերը։
Վարկի գումարը կարող է փոխանցվել անմիջապես կառուցապատողի հաշվին, կամ տրամադրվել անմիջապես վարկառուին: Եթե վարկը տրամադրվում է վարկառուին, ապա վարկառուն պետք է ներկայացնի ապացույցներ, որ վարկի գումարը ամբողջությամբ փոխանցել է կառուցապատողին։
Եթե կողմերի համաձայնությամբ վարկը տրամադրվում է մասնաբաժիններով (տրանշներով), ապա վերաֆինանսավորման ներկայացման ժամկետը հաշվարկվում է վերջին տրանշի տրամադրումից սկսած։
Վարկը ԱՀԸ կարող է վերաֆինանսավորման ներկայացվել վերջին տրանշի տրամադրումից առավելագույնը 270 օրվա ընթացքում, ընդ որում, վերաֆինանսավորման ներկայացման պահին այն պետք է բավարարի հետևյալ պայմաններին միաժամանակ.
- Հիփոթեքային վարկն ապահովված է ձեռքբերված բնակարանի գրավով /բնակարանը պետք է ունենա 100% ավարտվածության աստիճանով սեփականության վկայական/,
- Ձեռքբերված բնակարանը պետք է գնահատված լինի անկախ գնահատող կազմակերպության կողմից,
- Ձեռքբերված բնակարանը պետք է ապահովագրված լինի վարկի մնացորդային արժեքի չափով,
- Վարկ/Գրավ հարաբերակցությունը չգերազանցի 70%-ը։
Այլ պահանջներ Պետք է ներկայացվեն այնպիսի ձեռքբերման հիփոթեքային վարկեր, որտեղ
- վաճառողն ու ձեռքբերողը միևնույն ընտանիքի անդամ չեն (համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի),
- բավարարում են Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման օրենսդրության պահանջներին,
- պետք է պահպանվի վարկի նպատակային օգտագործումը վարկի ամբողջ գործողության ընթացքում,

Մնացած պահանջները՝ համաձայն ԱՀԸ «Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորման» կարգի
Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար ՈՒՎԿ կողմից պահանջվող փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:
Վարկը տրամադրվում է ՈՒՎԿ կողմից դրական որոշման դեպքում և գրավի վկայականի առկայության դեպքում առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում։
1 Տվյալ տոկոսադրույքերից յուրաքանչյուրը գործում է միայն երկու պայմանների միաժամանակյա բավարարման դեպքում։ Որևիցէ մեկ պայմանի չբավարարման դեպքում գործում է հաջորդ՝ ավելի բարձր տոկոսադրույքը։
2 Որտեղ գրավի արժեքը հավասար է գրավի գնահատված շուկայական և ձեռքբերման արժեքներից (առկայության դեպքում) նվազագույնին։
3 Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ տվյալ աշխատավայրը հանդիսանում է վարկառուի/համավարկառուի առաջին աշխատավայրը և վերջինիս աշխատանքային ստաժը փոքր է 12 ամսից:
4 Վերլուծության արդյունքները պետք է մանրամասն ներկայացված լինեն այնպես, որ հասկանալի լինեն երրորդ անձի համար առանց որևե դժվարության: Եթե վարկառուի վարկունակության գնահատման համար հիմք են հանդիսանում վարկառուի գործունեության վերաբերյալ պաշտոնական ֆինանսական և/կամ հարկային հաշվետվությունները, ապա Ինքնազբաղվածների եկամուտների գնահատման վերլուծությունը (համաձայն ՈՆՍ-ի Հավելված 1-ում ներկայացված մեթոդաբանության) պարտադիր չէ:
5 Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ վարկառուն ներկայացնում է փաստաթղթային հստակ հիմնավորումներ առ այն, որ ուշացումները պայմանավորված չեն եղել իր վարքագծով: Նման դեպքերում ուշացված օրերի ընդհանուր քանակը չպետք է գերազանցի 90 օրացույցային օրը և միևնույն ժամանակ վարկի ռիսկի դասը պետք է լինի առավելագույնը <հսկվող> համաձայն ՀՀ ԿԲ և ՀՀ ՖՆ համատեղ հաստատված կարգի վերջին 12 ամիսների ընթացքում:
«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am
Updated: 13/05/2021, 11:54

Այլ վարկեր

Subscribe to newsletter

Be the first to know about our special offers


    Request a call

    Our specialists will contact you as soon as possible