Premium Credit

Ջերմ Օջախ էներգաարդյունավետ վերանորոգման միկրովարկեր

  • 10․9%
  • մինչև 10 տարի
«Ազգային հիփոթեքային ընկերության» ՎՎԿ ՓԲԸ /ԱՀԸ/ կողմից վերաֆինանսավորվող Ջերմ Օջախ էներգաարդյունավետ վերանորոգման միկրովարկեր

Պայմաններ

Հաստատված է «Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Խորհրդի 2021թ-ի մայիսի 12-ի թիվ 055 որոշմամբ: Ուժի մեջ է 12․05․2021թ․-ից:
Ընդհանուր դրույթներ
Վարկառու/Համավարկառու [20–60] տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, որոնց եկամուտների հիմնական աղբյուրը գտնվում է ՀՀ-ում և ովքեր վարկի սպասարկման ողջ ընթացքում չեն բոլորի 63 տարեկանը կամ առկա է վերոնշյալ պահանջներին բավարարող համավարկառու:
Վարկատեսակ Սպառողական վարկ կամ դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման մեխանիզմով ՈՒՎԿ կողմից տրամադրված վարկ
Վարկի արժույթը ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն և առավելագույն գումարը 275,000-3,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի նվազագույն և առավելագույն ժամկետը1 Նվազագույնը 60 ամիս, առավելագույնը 120 ամիս
Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը Նվազագույնը 6 ամիս, առավելագույնը 1 տարի
Վարկի առավելագույն տոկոսադրույքը 10․9%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 11.61%-12.88%
Վարկի նպատակը Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում` ուղղված էներգաարդյունավետության բարձրացմանը. ընդ որում վարկի միջոցների նվազագույնը 40%-ը պետք է ուղղված լինի բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված միջոցառումների և նյութերի/պարագաների ձեռքբերմանը, այդ թվում՝ մինչև վարկի գումարի 20%-ը կարող է ուղղվել էներգախնայող կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերմանը (Ծրագրի շրջանակներում ընդունելի էներգաարդյունավետ նյութերի/պարագաների ցանկը և դրանց նկատմամբ պարտադիր սահմանաչափերը սահմանվում են Ծրագրի համար մշակված Գործառնական Ձեռնարկում):
Դրամաշնորհը Էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջին բավարարող բոլոր վարկերը իրավունակ են նաև դրամաշնորհի նկատմամբ: Կախված վարկի մեջ էներգախնայող միջոցառումների տեսակարար կշռից՝ նախատեսված է դրամաշնորհի երկու տարբերակ: Վարկի և դրամաշնորհի նկատմամբ իրավունակությունը գնահատվում է մշակված առցանց էներգահաշվիչ գործիքի օգնությամբ՝ www.jermojakh.com

Վարկառուն ստանում է վարկի պայմանագրային գումարի 5% դրամաշնորհ, սակայն ոչ ավել քան վարկի ընթացիկ մնացորդի չափով դրամաշնորհ, որն ուղղվում է վարկի մայր գումարի մարմանը: Եթե վարկի գումարի 40%-ից ավելին օգտագործվում է էներգաարդյունավետության բարձրացման համար նախատեսված նյութերի/պարագաների ձեռքբերման նպատակով, սահմանվում է հիմնական դասի՝ 5% դրամաշնորհ:

Դրամաշնորհի տրամադրման նախապայման են հանդիսանում նաև ստորև ներկայացված դրույթները`
- Իրականացված բոլոր միջոցառումների առնվազն 90%-ը պետք է հիմնավորված լինի վճարումը հաստատող փաստաթղթերով:
- Եթե վարկառուն բացի էներգաարդյունավետ նյութերի/պարագաների ձեռքբերումից իրականացրել է նաև գույքի վերանորոգում, ապա անհրաժեշտ է ապահովել վերանորոգման աշխատանքներն ամփոփող նախնական և վերջնական լուսանկարներ և/կամ տեսաերիզ:
Դրամաշնորհի հատկացման առաջարկը վարկառուին ներկայացնում է ՈՒՎԿ-ն: Դրամաշնորհը տրամադրվում է Վարկառուի համաձայնությամբ։
Առաջնային էներգաարդյունավետության գնահատում Վարկի տրամադրումից առաջ ՈՒՎԿ աշխատակիցը պետք է իրականացնի վերանորոգվող անշարժ գույքի առաջնային Էներգաարդյունավետության գնահատում, որի նպատակն է պարզել, թե արդյոք վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքն ունի էներգաարդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտություն: Էներգաարդյունավետության գնահատման արդյունքները հետագայում համեմատվում են վերջնական Էներգաարդյունավետության գնահատման արդյունքների հետ, որի հիման վրա Կազմակերպության համաձայնությամբ կայացվում է դրամաշնորհի հատկացման որոշումը: Էներգաարդյունավետ վերանորոգման վարկերի դեպքում, եթե պարզվում է, որ գույքը էներգաարդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտություն չունի, ապա վարկը չի տրամադրվում:
Վարկի ապահովման միջոցը Երրորդ անձի /անձանց/ երաշխավորություն, շարժական գույքի գրավ կամ այլ տեսակի ապահովման միջոց՝ ՈՒՎԿ ներքին կարգերի hամաձայն, բացառությամբ անշարժ գույքի:
Վարկի մարման ձևը - Արտոնյալ ժամանակահատվածում` միայն տոկոսագումարների մարում,
- Արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտից հետո` ամբողջությամբ վճարվող անուիտետային կամ մայր գումարի հավասարաչափ մարումներով վարկ,
Երկու դեպքում էլ վճարումները պետք է կատարվեն ամսական պարբերականությամբ:
Վարկունակության գնահատում Եկամուտների գնահատումը և դրանց արժանահավատության ստուգումը` ՈՒՎԿ ներքին կարգերի համաձայն
Վայրը ՀՀ ամբողջ տարածքում, բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի
Վարկի տրամադրման վճար` միանվագ Վարկի գումարի 0.5%, բայց ոչ պակաս քան 5.000 ՀՀ դրամ
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար 3,000 ՀՀ դրամ, գանձվում է միանվագ վարկային հայտը մուտքագրելիս
Տույժեր Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն ՈՒՎԿ-ին վճարում է տույժ` ժամկետանց վարկի և տոկոսագումարի 0.1% չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար: Ընդ որում, ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ շարունակվում է հաշվարկվել տարեկան տոկոսադրույքը մինչև ժամկետանց վարկի գումարի հետվերադարձը:
Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում Տույժ չի սահմանվում
Այլ պահանջներ Ցանկալի է, որ վարկառուն/համավարկառուն լինի վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականատեր/համասեփականատեր: Սակայն եթե վերջինս չի հանդիսանում վերանորոգվող բնակելի անշարժ գույքի սեփականատեր/համասեփականատեր, ապա պետք է առկա լինի բնակելի անշարժ գույքի սեփականատիրոջ/համասեփականատիրոջ գրավոր հայտարարությունն առ այն, որ վերջինս տեղյակ է և չի առարկում, որպեսզի իր բնակելի անշարժ գույքը վերանորոգվի,

Բնակելի անշարժ գույքի մեկ միավորը Ծրագրի շրջանակներում տրամադրված վարկային միջոցների հաշվին կարող է վերանորոգվել մի քանի անգամ
Վարկի տրամադրման կամ մերժման վերաբերյալ որոշումների կայացման Ժամկետներ Վարկի տրամադրման կամ մերժման որոշումը կայացվում է առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում, որոշումների կայացման համար ՈՒՎԿ կողմից պահանջվող փաստաթղթերը ամբողջությամբ ներկայացնելուց հետո:
Վարկը տրամադրվում է ՈՒՎԿ կողմից դրական որոշման դեպքում և գրավի վկայականի առկայության դեպքում առավելագույնը 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում։
1 Վարկի ժամկետը հաշվարկվում է` սկսած վարկային պայմանագրի կնքման ամսաթվից: Վարկի ժամկետը որպես մարման օրվա և կնքման օրվա տարբերություն հաշվարկելիս վարկի սահմանված նվազագույն ժամկետից փոքր լինելու դեպքում, ընդունելի է համարվում մինչև 30 օր կլորացումը:
«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am
Updated: 18/11/2021, 22:49

Այլ վարկեր

Subscribe to newsletter

Be the first to know about our special offers


    Request a call

    Our specialists will contact you as soon as possible