Արտարժույթի փոխարժեքներ

 • Առք
 • 479
 • 534
 • 7.25
 • Վաճառք
 • 483
 • 544
 • 7.45

Ոսկու գրավով ապահովված վարկեր տրամադրելիս ոսկու մեկ գրամի գնահատումն ըստ հարգերի իրականացվում է հետևյալ գներով`

«Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի համար

Ոսկու հարգը

375` 7,200 ՀՀ դրամ
500` 9,600 ՀՀ դրամ
560` 11,000 ՀՀ դրամ
583` 11,400 ՀՀ դրամ
750` 14,700 ՀՀ դրամ
875` 17,200 ՀՀ դրամ
900` 17,700 ՀՀ դրամ
958 և ավել` 18,800 ՀՀ դրամ

«Սպիտակ Ոսկու» գրավով վարկերի դեպքում ոսկու 1 գրամի արժեքը գնահատվում է դեղին ոսկու համապատասխան հարգի 1 գրամից 10 % ցածր արժեքով:

Լրացրեք online հայտը և մեր մասնագետները հնարավորինս արագ կկապվեն Ձեզ հետ։


Պայմաններ

Հաստատված է «Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ Վարչության 2018թ.-ի նոյեմբերի 13-ի թիվ 265 որոշմամբ։ Ուժի մեջ է 14.11.2018թ․-ից։
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումարը սկսած 30,000 ՀՀ դրամից
Տոկոսադրույքը
Ժամկետ Վարկ/Գրավ հարաբերությունը մինչև Վարկի և տոկոսագումարի վճարումը Տոկոսադրույք (տարեկան) Վարկային հաշվի ամսական սպասարկման վճար
1-36 ամիս

Մինչև 108%

/վարկի առավելագույն գումարը 5.000.000 ՀՀ դրամ/

Ամսական հավասարաչափ մասերով

/անուիտետային/

8% 0.8%

(վարկի սկզբնական մայր գումարի նկատմամբ)

1-4 ամիս

Մինչև 100%

/վարկի առավելագույն գումարը 20.000.000 ՀՀ դրամ/

տոկոսագումարը յուրաքանչյուր ամիս, իսկ մայր գումարը` ժամկետի վերջում կամ յուրաքանչյուր ամիս

13% 0.4%

(վարկի մնացորդային մայր գումարի նկատմամբ)

1-4 ամիս

Մինչև 106%

/վարկի առավելագույն գումարը 5.000.000 ՀՀ դրամ/

տոկոսագումարը վարկը ստանալու պահին, իսկ մայր գումարը` ժամկետի վերջում (դիսկոնտային)

16% 0%
1-36 ամիս

Մինչև 107%

/վարկի առավելագույն գումարը 5.000.000 ՀՀ դրամ/

Ամսական հավասարաչափ մասերով

/անուիտետային/

18% 0.3%

(վարկի մնացորդային մայր գումարի նկատմամբ)

1-60 ամիս

Մինչև 100%

/վարկի առավելագույն գումարը 20.000.000 ՀՀ դրամ/

Ամսական հավասարաչափ մասերով

/անուիտետային/

24% 0%
Վարկի և տոկոսների մարման եղանակը
 1. Անուիտետային մարման եղանակ
 2. Հաշվարկվող տոկոսների ամենամսյա վճարման և վարկի ժամկետի վերջում մայր գումարի մարման եղանակ
 3. Հաշվարկվող տոկոսների ամենամսյա վճարման և վարկի մայր գումարի ամենամսյա մարման եղանակ
 4. Հաշվարկվող տոկոսները վարկը ստանալու պահին, իսկ վարկի մայր գումարը ժամկետի վերջում մարման եղանակ
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար վարկի տրամադրման պահին (Վարկի պայմ. գումարից)

Գանձվում է հաճախորդից միանվագ` վարկը տրամադրելիս

8% վարկատեսակի պարագայում վարկի գումարի 0.8%, բայց ոչ ավել, քան 40.000 ՀՀ դրամը

Մնացած բոլոր վարկատեսակների գծով վարկի գումարի 1%, բայց ոչ ավել, քան 40.000 ՀՀ դրամը

Վարկի կանխիկացման միջնորդավճար Համաձայն կազմակերպության գործող սակագների
Վարկառուին ներկայացվող պահանջները

— 18 տարին լրացած անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման օրը չի գերազանցի 63 տարեկանը

— Վարկի տրամադրման պահին վարկառուն չպետք է ունենա դասակարգված/ժամկետանց վարկային պարտավորություն:

Տույժերը և տուգանքները
Տույժ 1 Պայմանագրով նախատեսված վարկի և/կամ տոկոսագումարի մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում Վարկառուն վարկային կազկապերպությանը վճարում է տույժ` ժամկետանց գումարի 0.13% չափով` կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար: Ընդ որում, ժամկետանց վարկի գումարի նկատմամբ շարունակվում է հաշվարկվել տարեկան տոկոսադրույքը մինչև ժամկետանց վարկի գումարի հետվերադարձը:
Վարկի գումարի վաղաժամկետ մարման դեպքում չի սահմանվում
Վարկային միջոցների կանխիկ տրամադրման միջնորդավճար չի սահմանվում
Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ
— Գրավի առարկա կարող են հանդիսանալ ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ, ոսկյա զարդեր, ոսկու ջարդոն, սպիտակ ոսկին, ընդ որում սպիտակ ոսկու ցանկացած տոկոսային առկայությամբ գրավների դեպքում ոսկին գնահատվում է համաձայն սպիտակ ոսկու համար սահմանված սակագների

— Ոսկյա իրերի գեղարվեստական արժեքների, ոսկյա իրերին ամրացված թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերի դիմաց վարկավորում չի իրականացվում

Պահանջվող փաստաթղթերը

1) անձը հաստատող փաստաթուղթ

2) հանրային ծառայությունների համարանիշ / սոց. քարտ / նույնականացման քարտ / կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համարը (առկայության դեպքում):

3) ելնելով տարաբնույթ հանգամանքներից կարող են պահանջվել լրացուցիչ փաստաթղթեր և տեղեկատվություն

Այլ պայմաններ
Վարկի մերժման գործոնները

— վարկի տրամադրման պահին դասակարգված վարկային պարտավորությունների առկայությունը

— պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելը,

— անձի կամ անձը հաստատող փաստաթղթի նկատմամբ կասկածները,

— գրավի առարկայի իսկության ստուգման ընթացքում հարգի վերաբերյալ կասկածները, կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության կամ կեղծ փաստաթղթերի ներկայացումը,

— հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայությունը, որը կասկածի տակ է դնում հաճախորդի կողմից ՈՒՎԿ-ին տրամադրված/հայտարարված տեղեկությունները,

— հաճախորդի մասին այնպիսի տեղեկատվության առկայություն, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը,

Որոշման կայացման առավելագույն ժամկետը Վարկային հայտի ներկայացման օրը
Հաճախորդին որոշման մասին տեղեկացման ժամկետը Վարկային հայտի ներկայացման օրը
Վարկի տրամադրման ժամկետը Վարկային հայտի ներկայացման օրը


1 Պայմանագրով որոշված տուժանքի տարեկան առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի քառապատիկը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով։ Պայմանագրով որոշված բոլոր տուժանքների հանրագումարի չափը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին առկա պարտքի հիմնական գումարը։

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

Թարմացվել է` 08/02/2019, 19:53

Բաժանորդագրվեք նորություններին

Առաջինը իմացեք մեր նոր ակցիաների և ծառայությունների մասին։