Արտարժույթի փոխարժեքներ

  • Առք
  • 480
  • 538
  • 7.4
  • Վաճառք
  • 484
  • 548
  • 7.6

Պայմաններ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց սպառողական նպատակներով
Ընդհանուր դրույթներ
Ֆինանսավորման տեսակը Գրաֆիկով վարկային պայմանագիր
Վարկի արժույթը և գումարը * ՀՀ դրամ
Նվազագույնը՝ 5,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 750,000 ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը 1-24 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույքը ** 14–24%
Ամսեկան սպասարկում 3% սկզբնական մայր գումարի նկատմամբ
Մարման եղանակ 1․ Տոկոսների վճարումը վարկը ստանալու պահին, սպասարկման և մայր գումարի վճարները ամսեկան անուիտետային
2․ Տոկոսների վճարումը վարկը ստանալու պահին, սպասարկման վճարները ամսեկան անուիտետային, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում
3․ Տոկոսների, սպասարկման և մայր գումարի վճարները ամսեկան անուիտետային
4․ Տոկոսների, սպասարկման գումարի վճարները ամսեկան անուիտետային, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում
Վարկի տրամադրման վճար Չի գանձվում
Տույժ/Տուգանք Պայմանագրով նախատեսված մարման ժամկետների խախտում թույլ տալու դեպքում` ժամկետանց գումարի 0.13%-ի չափով՝ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար: Պայմանագրով որոշված տուժանքի տարեկան առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի քառապատիկը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով։ Պայմանագրով որոշված բոլոր տուժանքների հանրագումարի չափը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին առկա պարտքի հիմնական գումարը։
Ապահովում Վարկառուի եկամտի և վարկային պատմության մասին տեղեկատվություն
Փաստաթղթեր Անձնագիր և սոցիալական քարտ
Վարկառուին ներկայացվող պահանջները — 21 տարին լրացած անձանց, որոնց տարիքը վարկի գործողության ողջ ընթացքում չի գերազանցի 63 տարեկանը
— Վարկի տրամադրման պահին վարկառուն չպետք է ունենա դասակարգված/ժամկետանց վարկային պարտավորություն:
Այլ պայմաններ Հաճախորդի անունով չպետք է լինեն 2․000․000 (երկու միլիոն) ՀՀ դրամը գերազանցող առանց ապահովվածության վարկային պարտավորություններ, բացառությամբ աշխատավարձային նախագծերով տրամադրված վարկային գծերը և/կամ օվերդրաֆտները:


* Հաճախորդի անունով կարող է առկա լինել առավելագույնը 1 /մեկ/ գործող Ակնթարթային վարկ «Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ում։

** Անվանական տոկոսադրույքը սահմանվում է վարչության կողմից կախված Հաճախորդի ՖԱՅԿՈ սքորից, վարկային պատմությունից:

«Ֆինանսական օգնական» համակարգին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով` www.fininfo.am

Թարմացվել է` 12/04/2019, 15:01

Բաժանորդագրվեք նորություններին

Առաջինը իմացեք մեր նոր ակցիաների և ծառայությունների մասին։